تعیین هیأت بازرسی ویژه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو