اقدام به خودکشی کارگر ساختمانی در خیابان اشرفی اصفهانی تهران