۱۰۸ رأس گوسفند در برخورد قطار کرمانشاه با گله تلف شد