فرماندار خرمشهر: آب خرمشهر شیرین شده و مشکلی ندارد