متن قرارداد «یاسی اشکی» و «وزارت بهداشت»/ امضای آقای معاون پای پروژه واکسن پرحاشیه