لوازم‌خانگی ۴۳ میلیون یورو دولتی گرفت باز هم گران شد!