جزئیات ۷ بسته اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم‌ و نوسان ارز