کسانی که سردار آزمون را ناراحت کردند گناه بزرگی انجام دادند