اصناف و بازاریان به دنبال بیان قانونی مطالبات خود هستند