چگونه منافقین از لیست گروه‌های تروریستی خارج شدند؟