سرلشکر جعفری: ملت انقلابی ایران در آستانه یک تجربه مهم تاریخی قرار دارد