دستگاه‌های اجرایی آبادان موظف به تامین آب شرب شدند