موگرینی: بسته حمایتی از ایران طی دو روز آینده تسلیم مقامات ایران می‌شود