آخرین وضعیت از سلامتی «مهدی فخیم زاده»/ سطح هوشیاری او به ۷ رسیده است