امکانات خوبی در عرفات فراهم شده است/ بحث نظارت در حج ۹۷ به صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد