برانکو: چه کسی مرا متهم کرده؟؛ منظورتان استنلی کی‌روش است؟