طاهرخانی: شرایط اقتصادی مردم را در مضیقه قرار داده