حضور روسای 11 اتحادیه صنفی در بازار بزرگ تهران برای حل و فصل مشکلات اخیر