چرا بیماران به «غیر پزشک‌ها» گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند؟