پول «بیمه اعتیاد» قرار است کجا و برای چه کسانی هزینه شود؟