هدفمان «توانمند» کردن مردم است، آنقدر که دیگر مناطق محروم هم از ایشان الگو بگیرند