آخرین آمار مراجعه‌کنندگان به اورژانس در زمان پخش فوتبال