خریداران گرانفروشی موبایل را به تعزیرات اعلام کنند