حذف ایران با خاطره خوش بیرانوند/ طلسم فوتبال ایران باقی ماند