فغانی و کمک‌هایش دیدار برزیل و صربستان را سوت می‌زنند