خاطره روحانی معروف از حق الزحمه ۷۰۰ میلیون تومانی!