مشاور روحانی: صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید