یک مسئول: در حال حاضر بازار به صورت کامل تعطیل نشده اما بخش عمده آن تعطیل است