تشکیل جلسه شورای تامین برای تصمیم‌گیری در خصوص بازار تهران