چوب حراج به آثار تاریخی ۲ هزار ساله ایرانی در لندن