نامه مذاکره با آمریکا محصول یک پروژه توافقی میان بازیگران داخلی و خارجی است