طارمی: پرتغال نهایتاً ۵ ستاره دارد ولی اسپانیا ۱۷ ستاره داشت!