دولتی‌ها به‌جای انکار گرانی سری به سوپرمارکت‌ها بزنند