تاکید جهانگیری بر نبود نگرانی در تامین مایحتاج مردم