طائب: مشایی، اطلاعاتی حرفه‌ای است که هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد