اردن دیدار بن سلمان با نتانیاهو در امان را تکذیب کرد