برخی مناطق آبادان در گرمای شدید آب برای خوردن ندارند