درخواست ترکیه برای همکاری با تهران در مبارزه با پ ک ک