کاری که رامبد جوان بیش از هر چیز به آن اعتقاد دارد