ابهام در وضعیت دو بازیکن پرتغال برای بازی با ایران