بازیگر پیشکسوت: هیچ هنری در سینمای امروز وجود ندارد