4 حالتی که ایران می تواند به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند