بازیکن مراکش: احمق هستم و به خاطر اشتباهم از همه عذرخواهی می‌کنم