آخرین وضعیت سامانه‌ای که می‌خواست قراردادهای کار را شفاف کند