بازیگر «اخراجی ها»:جوانان اگر پول ندارند سراغ بازیگری نروند