کی‌روش: افتخار می‌کنم مربی بازیکنان ایران هستم/ مزد جنگیدنمان را گرفتیم