چه کسانی یک روزه هزار گوشی را چمدانی وارد می‌کنند؟