سیر صعودی قیمت‌ها نتیجه گره زدن اقتصاد به برجام است