در گذرنامه ایرانی ها در سفر به لبنان مهر ورود و خروج درج نمی‌شود