شگرد جدید برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای افزایش قیمت